Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a Zasady punktacji rankingowej w Radioorientacji Sportowej
   

Na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113), paragraf 23 pkt. 20 i paragraf 11 pkt. 15 statutu PZRS, oraz pkt 6 regulaminu zawodów wprowadza się niniejsze zasady punktacji rankingowej.


1. Ranking prowadzony jest osobno dla zawodników (indywidualny) i osobno dla klubów (klubowy).

2. Ranking obejmuje zawodników i kluby posiadające ważne licencje sportowe i klubowe. O ważności licencji decyduje data decyzji o jej przyznaniu lub przedłużeniu ważności. Ranking prowadzony jest osobno dla każdej kategorii wiekowej i obejmuje łączny wynik obu pasm (KF i UKF). Ranking obejmuje cały rok kalendarzowy i zaliczane są do niego wszystkie zawody licencjonowane przez PZRS w danym roku.


3. Zawodami licencjonowanymi są zawody sportowe organizowane w kraju i ujęte w corocznym terminarzu szkolenia i imprez PZRS. Zawody te powinny być nadzorowane przez sędziego delegata ZG PZRS.


4. Wszystkie zawody licencjonowane zalicza się do jednej z pięciu rang:  

a) ranga I  

b) ranga II  

c) ranga III  

d) ranga IV  

e) ranga V  


5. Ranga zawodów jest określana na podstawie poniższych kryteriów dla poszczególnych grup wiekowych:

Kategorie: seniorki, seniorzy.

a) ranga I

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej pięciu zawodników, każdy z innego kraju;

b) ranga II

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej czterech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 7 zawodników, w tym 1 z klasą sportową nie niższą niż mistrzowska (M) i 3 z klasą sportową nie niższą niż pierwsza (I);

c) ranga III

- zawody międzynarodowe z udziałem trzech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 6 zawodników, w tym 3 z klasą sportową nie niższą niż pierwsza (I);

d) ranga IV

- zawody międzynarodowe z udziałem dwóch zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 5 zawodników, w tym 3 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

e) ranga V

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 3 zawodników.

Kategorie: juniorki, juniorzy.

a) ranga I

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej pięciu zawodników, każdy z innego kraju;

b) ranga II

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej czterech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 7 zawodników, w tym 1 z klasą sportową nie niższą niż pierwsza (I) i 3 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

c) ranga III

- zawody międzynarodowe z udziałem trzech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 6 zawodników, w tym 3 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

d) ranga IV

- zawody międzynarodowe z udziałem dwóch zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 5 zawodników, w tym 1 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

e) ranga V

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 3 zawodników.

Kategorie: juniorki młodsze, juniorzy młodsi.

a) ranga I

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej pięciu zawodników, każdy z innego kraju;

b) ranga II

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej czterech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 7 zawodników, w tym 2 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

c) ranga III

- zawody międzynarodowe z udziałem trzech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 6 zawodników, w tym 1 z klasą sportową nie niższą niż druga (II);

d) ranga IV

- zawody międzynarodowe z udziałem dwóch zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 5 zawodników;

e) ranga V

- zawody krajowe, w których konkurencję ukończyło co najmniej 3 zawodników.

Kategorie: dzieci, młodziczki, młodzicy, old timersi, weterani.

a) ranga I

- zawody międzynarodowe z udziałem co najmniej pięciu zawodników, każdy z innego kraju.

b) ranga II

- zawody międzynarodowe z udziałem czterech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję w rozpatrywanej kategorii wiekowej ukończyło co najmniej 7 zawodników, a suma punktów premiowych pierwszych dziesięciu sklasyfikowanych zawodników wyniesie nie mniej 30.

c) ranga III

- zawody międzynarodowe z udziałem trzech zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję w rozpatrywanej kategorii wiekowej ukończyło co najmniej 6 zawodników, a suma punktów premiowych pierwszych dziesięciu sklasyfikowanych zawodników wyniesie nie mniej 20.

d) ranga IV

- zawody międzynarodowe z udziałem dwóch zawodników, każdy z innego kraju;

- zawody krajowe, w których konkurencję w rozpatrywanej kategorii wiekowej ukończyło co najmniej 5 zawodników, a suma punktów premiowych pierwszych dziesięciu zawodników wyniesie nie mniej 10.

e) ranga V

- zawody krajowe, w których konkurencję w rozpatrywanej kategorii wiekowej ukończyło co najmniej 3 zawodników.


6. Nie będą uwzględniane w rankingu zawody (lub kategorie wiekowe w zawodach), które nie spełniają powyższych warunków, oraz te w których sędzia delegat lub Główne Kolegium Sędziów PZRS stwierdzą naruszenie obowiązującego regulaminu zawodów.


7. Dla ustalenia punktacji rankingowej przyjmuje się niżej wymienione zasady:


a) punkty otrzymują zawodnicy sklasyfikowani w danej kategorii wiekowej i konkurencji, jednak nie więcej niż dziesięciu pierwszych;

b) pierwszy z tej grupy otrzymuje 10 punktów przeliczeniowych, drugi 9, kolejni o 1 pkt mniej;

c) punkty przeliczeniowe mnożone są przez współczynnik trudności zawodów, który wynosi:

- dla zawodów I rangi            - 3

- dla zawodów II rangi          - 2

- dla zawodów III rangi         - 1,5

- dla zawodów IV rangi          - 1

- dla zawodów V rangi           - 0,5

d) do końcowej punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte w nie więcej niż 2/3 (z zaokrągleniem do pełnej liczby w górę) zawodów zaliczonych w danym roku do rankingu. Jeżeli zawodnik zdobywał punkty w większej liczbie imprez, do wyniku końcowego zalicza się najwyższe osiągnięcia punktowe.


8. Zawodnik startujący w okresie rankingowym w dwóch różnych kategoriach wiekowych jest umieszczany na listach obu tych kategorii, przy czym punkty zdobywa tylko w tej kategorii w której startuje w danych zawodach.


9. Zawodnicy zajmujący pierwsze dziesięć miejsc w rankingu po zakończeniu roku i po zmianie kategorii wiekowych otrzymują premię punktową w wysokości od  1 (za X miejsce) do 10 (za I miejsce). Premia ta stanowi początkowy dorobek zawodnika w następnym okresie rankingowym. W przypadku zajęcia przez dwóch zawodników tego samego miejsca (np. I) otrzymują oni po 10 punktów premiowych, natomiast kolejny zawodnik otrzymuje punkty za miejsce III tj. 8 pkt.


10. Zawodnikom zmieniającym kategorię wiekową ze względu na przekroczenie granicy wieku zalicza się 50% punktów zdobytych w kategorii niższej do rankingu w kategorii wyższej.


11. Do rankingu klubowego zaliczane są punkty zdobywane przez zawodników w poszczególnych zawodach. Do końcowej punktacji klubowej zalicza się punkty zdobyte w nie więcej niż 2/3 (z zaokrągleniem do pełnej liczby w górę) zawodów zaliczonych w danym roku do rankingu. Jeżeli klub zdobywał punkty w większej liczbie imprez, do wyniku końcowego zalicza się najwyższe osiągnięcia punktowe.


12. Zawodnicy zdobywają punkty rankingowe dla tego klubu którego barwy reprezentują.


13. Obowiązkiem sędziego delegata (a w razie jego nieobecności - sędziego głównego zawodów) jest ustalenie rangi zawodów we wszystkich podlegających rankingowi kategoriach i podanie jej do wiadomości uczestników zawodów.


14. Organizator w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zawodów dostarcza do PZRS protokoły wyników rankingu w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.

   
  Zarząd Główny PZRS
Warszawa, 26 lutego 2000 r.  
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.