Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a Zasady nadawania licencji zezwalających na uprawianie Radioorientacji Sportowej
   

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. Ust. Nr 25, poz. 113), zarządzenia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu (M.P. Nr 4, poz. 31) oraz § 11 Statutu Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, wprowadza się niniejsze zasady regulujące tryb nadawania licencji zezwalających na uprawianie radioorientacji sportowej.


§ l


Licencja, określona niniejszymi zasadami, uprawnia posiadacza do:


1) wpisania do rejestru zawodników radioorientacji sportowej, prowadzonego przez PZRS;

2) udziału w licencjonowanych zawodach radioorientacji sportowej w kraju, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez ich organizatorów;

3) ubiegania się o zakwalifikowanie do kadry narodowej, kadry okręgowej, kadry klubowej oraz reprezentacji wszelkich szczebli na międzynarodowe zawody w radioorientacji sportowej, organizowane przy współudziale PZRS.


§ 2


Prawo ubiegania się o uzyskanie licencji zawodnika przysługuje osobom fzycznym, które:


1) ukończyły 9 lat;

2) złożyły pisemny wniosek o przyznanie licencji według wzoru zamieszczonego w załączniku
nr l;

3) dołączyły do wniosku zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, przestrzegania przepisów sportowych, bezpieczeństwa i dyscyplinarnych ustalonych przez ·władze PZRS i wykonywania obowiązków zawodnika;

4) dostarczyły zaświadczenie poradni sportowo-lekarskiej o dopuszczeniu do uprawiania radioorientacji sportowej;

5) dostarczyły pisemną zgodę rodziców lub ustawowych opiekunów na uprawianie radioorientacji sportowej (dotyczy tylko osób niepełnoletnich).


§ 3


l. Osoba stowarzyszona składa wniosek o przyznanie licencji za pośrednictwem macierzystego klubu (stowarzyszenia), który zobowiązany jest do przekazania wniosku (wraz z opinią o wnioskodawcy) do Biura ZG PZRS w terminie 7 dni.

2. Osoba niestowarzyszona składa wniosek bezpośrednio w Biurze ZG PZRS (osobiście lub listem poleconym).


§ 4


1. Licencję przyznaje się na czas nieoznaczony.

2. Licencja może być przyznana na czas oznaczony na żądanie wnioskodawcy.

3. Licencja stwierdza jednoznacznie fakt przynależności klubowej posiadacza (lub jej brak). W razie zmiany przynależności należy wystąpić o przyznanie nowej licencji (w tym przypadku nie są wymagane oświadczenia wnioskodawcy określone w § 2, pkt. 2 niniejszych zasad).


§ 5


1. Za wydanie licencji pobierana jest opłata licencyjna, której wysokość na bieżący rok kalendarzowy określa uchwała ZG PZRS.

2. Osoby bez przynależności klubowej oraz osoby stowarzyszone w klubach sportowych, stowarzyszeniach i organizacjach  nie będących członkami Polskieęo Związku Radioorientacji Sportowej wnoszą opłatę licencyjną podwyższoną o 100%.


§ 6


l. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji jest Prezydium Zarządu Głównego PZRS.

2. Podstawą do podjęcia decyzji jest wniosek sporządzony wedug wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad, zaopiniowany przez Komisję d/s Licenji ZG PZRS.

3. Decyzję podejmuje się w trybie uchwały.

4. Decyzja negatywna wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Od decyzji negatywnej przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZRS. Odwołanie to należy wnieść w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji, w formie pisemnej "za potwierdzeniem odbioru".

6. Prezydium ZG PZRS ma obowiązk przyznać licencję w okresie do 30 dni od daty wpływu wniosku (z kompletem załączników) lub poinformować o odmowie przyznania licencji zgodnie z § 6 pkt. 4.


§ 7


l. Decyzja o przyzaniu licencji zezwalającej na uprawianie sportowym radiorientacji sportowej staje się prawnie skuteczna w ciągu 14 dni od jej podjęcia i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego.

2. Dla wznowienia ważności licencji w następnych latach kalendarzowych wymagane jest coroczne uiszczanie opłaty licencyjnej określanej przez ZG PZRS w trybie uchwały oraz dołączenie oświadczenia wnioskodawcy, że nie został ukarany karą dyskwalifikacji dożywotniej lub okresowej ani też w ciągu ostatnich 2 lat nie został pozbawiony licencji z przyczyn określonych w § 8.


§ 8


l. Polski Związek Radioorientacji Sportowej może pozbawić zawodnika licencji w razie:

1) odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju;

2) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym kadry narodowej lub we współzawodnictwie sportowym;

3) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.

2. Polski Związek Radioorientacji Sportowej obligatoryjnie pozbawia zawodnika licencji w przypaciku:

1) orzeczenia przez uprawnioną placówkę służby zdrowia trwałej niezdolności do uprawiania radioorientacji sportowej;

2) przekroczenia przepisów antydopingowych;

3) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej;

4) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika.

3. Jeżeli przyczyny wymienione powyżej stanowią równocześnie powód wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana dopiero po zakończeniu postępowania orzeczeniem ostatecznym.

4. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Od decyzji o pozbawieniu licencji przystuguje zainteresowanemu prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZRS. Odwołanie to należy wnieść w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji, w formie pisemnej "za potwierdzeniem odbioru".


§ 9


Ewidencję decyzji o wydaniu licencji, o odmowie wydania licencji oraz o pozbawieniu licencji (wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro ZG PZRS.


§ 10


Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi Głównemu PZRS.


§ 11


Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem l stycznia 1998 roku.

   
Spała, 12 grudnia 1998 r. Zarząd Główny PZRS
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.