Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a Zasady nadawania licencji uprawniających klub do udziału
we współzawodnictwie sportowym w Radioorientacji Sportowej
   

Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. Ust. Nr 25, poz. 113) oraz § 11, pkt. 16 Statutu Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, wprowadza się niniejsze zasady regulujące tryb nadawania licencji uprawniającej klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w radioorientacji sportowej.


§ l


Licencja, określona niniejszymi zasadami, uprawnia klub (stowarzyszenie, organizację, instytucję, jednostkę organizacyjną) do:


1) udziału oficjalnej reprezentacji klubu w licencjonowanych zawodach radioorientacji sportowej w kraju;

2) uczestnictwa oficjalnej reprezentacji klubu w międzynarodowym współzawodnictwie w radioorientacji sportowej, organizowanym przy współudziale PZRS.


§ 2


Prawo ubiegania się o uzyskanie licencji uprawniającej klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w radioorientacji sportowej przysługuje:


1) klubom sportowym (w sensie art. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej) - bezwarunkowo;

2) stowarzyszeniom, organizacjom społecznym, instytucjom, samodzielnym jednostkom organizacyjnym wyżej wymienionych podmiotów - o ile posiadają członkostwo PZRS lub związków stowarzyszeń będących członkami PZRS.


§ 3


Warunkami uzyskania licencji, o której mowa w niniejszych zasadach są:


1) potwierdzenie uregulowanego statusu prawnego wnioskodawcy;

2) złożenie przez wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania przepisów sportowych, bezpieczeństwa i dyscyplinarnych ustalonych przez władze PZRS;

3) deklaracja wnioskodawcy o poddaniu się jurysdykcji organów dyscyplinarnych PZRS w zakresie obowiązującym uczestników zawodów sportowych.

4) ubezpieczenie osób reprezentujących wnioskodawcę we współzawodnictwie sportowym od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem sportu na okres szkolenia, treningów i zawodów;

5) uiszczenie opłaty licencyjnej za bieżący sezon sportowy.


§ 4


Kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i samodzielne jednostki organizacyjne będące członkami Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej korzystają z uproszczonego trybu uzyskania licencji, polegającego na tym, że:


1) nie są od nich wymagane dokumenty wymienione w § 3. pkt. l - 4;

2) kluby i stowarzyszenia nie sfederowane w PZRS oraz członkowie związku nie posiadający pełni praw członkowskich wnoszą opłatę podwyższoną o 100%.


§ 5


l. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji jest Prezydium Zarządu Głównego PZRS.

2. Podstawą do podjęcia decyzji jest wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad, złożony przez wnioskodawcę w Zarządzie Głównym PZRS i zaopiniowany przez Komisję d/s Licencji ZG PZRS.

3. Decyzję podejmuje się w trybie uchwały.

4. Decyzja negatywna wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Od decyzji negatywnej przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZRS. Odwołanie to należy wnieść w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji, w formie pisemnej "za potwierdzeniem odbioru".

6. Prezydium ZG PZRS ma obowiązek przyznać licencję w okresie do 30 dni od daty wpływu wniosku (z kompletem załączników) lub poinformować o odmowie przyznania licencji zgodnie z § 5 pkt. 4.


§ 6


1. Decyzja o nadaniu licencji uprawniającej klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w radioorientacji sportowej staje się prawnie skuteczna w ciągu 14 dni od jej podjęcia i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego.


2. Dla wznowienia ważności licencji w następnych latach kalendarzowych wymagane jest coroczne uiszczanie opłaty licencyjnej określanej przez ZG PZRS w trybie uchwały.


§ 7


Ewidencję wydanych licencji oraz ewidencję decyzji o odmowie wydania licencji (wraz ze stosowną dokumentacją) prowadzi Biuro ZG PZRS.


§ 8


Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi Głównemu PZRS.


§ 9


Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.

   
  Zarząd Główny PZRS
Spała, 12 grudnia 1998 r.  
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.