Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a Regulamin zgłaszania, zwalniania i zmiany barw klubowych zawodników Radioorientacji Sportowej
 
   

S p i s     t r e ś c i


I. Zasady ogólne

II, Zgłaszanie i potwierdzanie przynależności

III, Zmiana barw klubowych (zwolnienia definitywne)

IV. Zwolnienia z urzędu

V. Zwolnienia okresowe

VI. Karencja

VII. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika

VIII. Opłaty rejestracyjne

IX. Przepisy przejściowe i końcowe


Na podstawie art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113) oraz § 23 pkt. 25 Statutu Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej ustala się, co następuje:


I. Zasady ogólne


1. Zawodnik uczestniczący w licencjonowanych zawodach radioorientacji sportowej ma obowiązek określić swoją przynależność klubową lub startować jako „niestowarzyszony”.

2. Zawodnik jest uprawniony do reprezentowania barw klubowych z chwilą uzyskania z klubu „potwierdzenia przynależności” w formie licencji, zaświadczenia, legitymacji klubowej lub wpisu do książeczki sportowo - lekarskiej zawodnika.

3. Organizator zawodów ma prawo ustalić w regulaminie podwyższenie opłat startowych od zawodników niestowarzyszonych oraz od zawodników reprezentujących barwy klubów nie posiadających licencji na uprawianie radioorientacji sportowej. Zwiększenie opłaty startowej od tych zawodników nie może przekroczyć 100% podstawowej opłaty startowej.

4. W ciągu jednych zawodów zawodnik może reprezentować barwy tylko jednego klubu sportowego.

5. Zawodnik, na którego nałożono karencję w związku ze zmianą barw klubowych może startować w zawodach tylko jako niestowarzyszony.

 

Wróć na początek


II. Zgłaszanie i potwierdzanie przynależności zawodników


1. Zgłoszenia i potwierdzenia zgłoszenia zawodnika dokonuje się zgodnie z procedurą określoną w „Zasadach nadawania licencji zezwalających na uprawianie radioorientacji sportowej”. Niezbędne dokumenty wypełniają osoby odpowiedzialne za ewidencję zawodników w klubie, a zawodnik podpisuje wniosek osobiście. Dla zawodników niepełnoletnich należy dodatkowo dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

2. Klub zgłaszający zawodnika przesyła wniosek do Komisji ds. Licencji Zarządu Głównego PZRS, pozostawiając w aktach kopię. Dodatkowo dołącza się kopię potwierdzenia wniesienia opłaty licencyjnej lub rejestracyjnej w przypadkach, gdy są one wymagane.

 

3. Potwierdzenia przynależności zawodnika do klubu dokonuje upoważniony pracownik lub działacz ZG PZRS poprzez:

- wpis odpowiedniej adnotacji na oryginale wniosku i odesłanie kopii tak potwierdzonego dokumentu do klubu zgłaszającego;

- wpis danych o przynależności w licencji indywidualnej zawodnika;

- umieszczenie danych o przynależności w kartotece zawodników RS.

 

4. W przypadku jeśli zawodnik uprawiał poprzednio radioorientację sportową w innym klubie i zmienił barwy klubowe, klub zgłaszający dołącza do wniosku następujące dokumenty:

- dokument zwolnienia zawodnika z poprzedniego klubu (zwanego dalej macierzystym);

- pismo o przyjęciu zawodnika do nowego klubu (zwanego dalej docelowym);

- licencję zawodnika.

 

5. W przypadku przekroczenia przez klub macierzysty terminu odpowiedzi określonego w punkcie 15, 17 lub 18, zamiast dokumentu zwolnienia dołącza się prośbę zawodnika o zwolnienie z potwierdzeniem doręczenia klubowi macierzystemu.

Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala Prezydium ZG PZRS oddzielnie na każdy sezon sportowy, której wysokość zależy od kategorii wiekowej.

 

6. Zawodnik, który posiada potwierdzenie przynależności do klubu lub podpisał wniosek zgłoszenia do jednego klubu, nie może podpisać zgłoszenia w innym klubie pod rygorem ukarania roczną dyskwalifikacją.


Wróć na początek


III, Zmiana barw klubowych (zwolnienia definitywne)


1. Z chwilą wystawienia zawodnikowi przez klub macierzysty dokumentu zwolnienia staje się on w myśl niniejszego regulaminu zawodnikiem niestowarzyszonym i ma prawo podpisać zgłoszenie do dowolnego innego klubu.


2. Zwolnienia definitywnego udziela się:


a) na wniosek zawodnika, jeżeli klub macierzysty nie wnosi zastrzeżeń;

b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zawodnika niepełnoletniego;

c) na wniosek klubu macierzystego;

d) na wniosek innego klubu, po uzgodnieniu ewentualnego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.


3. Wniosek w sprawie zwolnienia definitywnego musi być dostarczony do klubu macierzystego zawodnika na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.


4. Klub macierzysty zobowiązany jest odpowiedzieć pisemnie na wniosek w sprawie zwolnienia definitywnegow terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku. Brak skutecznego doręczenia odpowiedzi w tym terminie (decyduje data doręczenia lub datownik listu poleconego) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zwolnienie oraz zrzeczeniem się wszelkich roszczeń w stosunku do zawodnika lub nowego klubu.

 

5. Klub zwalniający zawodnika w trybie przewidzianym w punkcie 13a) lub 13b) może nałożyć na niego karencję startową na okres do 6 miesięcy. O fakcie nałożenia karencji należy powiadomić pisemnie ZG PZRS.

 

6. Udzielenie odpowiedzi odmownej na wniosek złożony w trybie przewidzianym w punkcie 13a) lub 13b), po podtrzymaniu wniosku przez zawodnika zwalniającego się, skutkuje skreśleniem z listy członków klubu po upływie kolejnych 30 dni od daty doręczenia pisma podtrzymującego wniosek o zwolnienie. W takich przypadkach obowiązuje nałożenie na zawodnika karencji do końca sezonu sportowego (ale nie mniej niż 6 miesięcy). ZG PZRS może na wniosek klubu macierzystego i po rozmowie z zawodnikiem przedłużyć okres karencji do 2 lat.

 

7. Zwolnienie definitywne zawodnika kadry narodowej wymaga zgody Prezydium Zarządu Głównego PZRS. Bieg terminów przewidzianych w punkcie 15 i 17 przedłuża się w takim przypadku o 14 dni.

 

8. Zawodnik nie może składać wniosku o zwolnienie definitywne w okresie zawieszenia w prawach zawodnika przez klub lub stowarzyszenie.

 

9. Klub nie może nałożyć na zawodnika kary dyscyplinarnej po złożeniu przez niego wniosku o zwolnienie definitywne. Jeżeli zawodnik popełni czyn kwalifikujący go do ukarania sprawę przekazuje się do kompetencji właściwej Komisji Dyscyplinarnej, Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu Głównego PZRS.


Wróć na początek


IV. Zwolnienia z urzędu

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze perspektywiczny rozwój zawodnika/zawodniczki, Prezydium Zarządu Głównego PZRS może z urzędu zmienić jego przynależność klubową. Decyzja taka może zapaść tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zawodnika oraz zasięgnięciu opinii klubu macierzystego i klubu docelowego.


2. Jeśli wniosek o zwolnienie wywoła konflikt pomiędzy zawodnikiem a jego klubem macierzystym, i nie ma szans na jego polubowne zakończenie, Prezydium ZG PZRS może na wniosek zawodnika udzielić mu zwolnienia z urzędu, obejmując go jednocześnie okresem karencji i pozbawiając klub macierzysty prawa do wszelkich roszczeń związanych ze zwolnieniem zawodnika.


Wróć na początek


V. Zwolnienia okresowe

 

1. Zwolnienia okresowe udzielane są na ściśle określony, jednak nie krótszy niż  6 miesięcy. Zwolnienie okresowe wskazuje klub, do którego zawodnik jest zwalniany lub określa zwalnianego zawodnika jako „niestowarzyszonego” przez cały okres zwolnienia.

 

2. Podstawą do udzielenia zwolnienia zwolnienia okresowego jest pisemny wniosek zainteresowanego zawodnika lub klubu uzupełniony o jeden z n/w dokumentów:

 

a) kserokopię  karty powołania do służby wojskowej (kandydackiej, zastępczej);

b) kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia lub naukę stacjonarną;

c) pismo klubu, do którego ma zostać zwolniony, określające proponowany okres i warunki zwolnienia.

Wniosek ten musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty doręczenia.

 

3. Klub macierzysty ma obowiązek udzielić zwolnienia okresowego w następujących przypadkach:


a) powołania zawodnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby kandydackiej w formacjach zmilitaryzowanych podległych MSWiA, oraz służby zastępczej odbywanej poza miejscem zamieszkania - na czas jej trwania;

b) podjęcia przez zawodnika nauki w szkole średniej lub wyższej w systemie stacjonarnym - jednorazowo na okres odpowiadający planowemu czasowi nauki.


4. Klub macierzysty może udzielić zwolnienia okresowego w przypadkach, gdy:


a) zawodnik może mieć lepsze warunki treningów i startów w innym klubie, a klub macierzysty nie poniesie strat spowodowanych nieobecnością zawodnika;

b) klub wnioskujący o okresowe wypożyczenie zawodnika wypłaci ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika.


5. Zwolnienia okresowego w trybie przewidzianym w punkcie 26 udziela się nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego. Podstawą tego zwolnienia jest pisemna umowa pomiędzy klubami zarejestrowana w Biurze ZG PZRS. Do rejestracji niezbędne jest uiszczenie przez klub pozyskujący opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł. Za termin rozpoczęcia zwolnienia okresowego przyjmuje się datę wpływu w/w umowy oraz opłaty do ZG PZRS.


6. Zwolnienie okresowe z tytułu nauki w trybie stacjonarnym może być udzielane tylko dwa razy w okresie kariery sportowej.


7. Zawodnik zamierzający na stałe reprezentować barwy klubu, do którego otrzymał zwolnienie okresowe lub klubu innego niż macierzysty - podlega przepisom o zwolnieniu definitywnym.


8. Klub pozyskujący zawodnika w trybie zwolnienia okresowego nie ma prawa udzielić mu zwolnienia do innego klubu.


9.Jeśli zawodnik nie ukończył 18 lat życia, wniosek o zwolnienie okresowe musi być podpisany także przez rodziców (opiekunów prawnych) zawodnika.


10. Wszystkie zwolnienia okresowe podlegają niezwłocznemu zgłoszeniu do Zarządu Głównego PZRS. Biuro ZG PZRS ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu Komisję ds. Licencji i Komisję ds. Rankingu.


Wróć na początek


VI Karencja


1. Karencja jest formą zawieszenia prawa zawodnika do reprezentowania w zawodach radioorientacji sportowej barw jakiegokolwiek klubu lub stowarzyszenia.


2. Jeżeli karencja trwa dłużej niż 6 miesięcy - zawodnik jest również pozbawiony prawa do reprezentowania kraju na imprezach międzynarodowych.


3. Objęcie karencją trwającą ponad 12 miesięcy zwalnia zawodnika z wszelkich zobowiązań wobec dotychczasowego klubu macierzystego.


4. Po upływie okresu karencji zawodnik może przejść do dowolnego klubu, o ile przed jej nałożeniem nie zaciągnął zobowiązań wobec klubu, do którego miał zamiar przejść.


5. Zawodnik, który w okresie karencji podpisze zgłoszenie (kartę rejestracyjną) do jakiegokolwiek klubu - będzie karany roczną dyskwalifikacją.


6. Na uzasadniony wniosek zawodnika lub zainteresowanego klubu Prezydium ZG PZRS może podjąć decyzję o skróceniu okresu karencji po upływie co najmniej połowy okresu na jaki została ona nałożona.

39. W przypadku negatywnej decyzji Prezydium ZG PZRS w sprawie skrócenia okresu karencji, wnioskodawca ma prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZRS w terminie 30 dni od daty doręczenia mu decyzji Prezydium ZG PZRS.


Wróć na początek


VII. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika


1 0. Klub macierzysty, udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub okresowego do innego klubu, zwanego docelowym, ma prawo domagać się od klubu docelowego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

 

2. Wysokość i formę zapłaty ekwiwalentu negocjują ze sobą zainteresowane kluby, zawierając umowę prawno - cywilną. Klub macierzysty ma prawo wstrzymać wydanie dokumentu zwolnienia do chwili podpisania w/w umowy. Informacja o podpisaniu umowy musi zostać przekazana do Prezydium ZG PZRS w terminie 14 dni, przy czym jej treść, a zwłaszcza wysokość ekwiwalentu jest objęta klauzulą poufności.

 

3. W przypadku braku porozumienia zainteresowanych klubów co do wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, Prezydium ZG PZRS na wniosek zainteresowanego zawodnika podejmuje decyzję o jego zwolnieniu ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym nałożeniem na niego karencji od 6 do 12 miesięcy. W takim przypadku oba kluby, macierzysty i docelowy, tracą wszelkie prawa do zawodnika, a klub macierzysty traci także prawo otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie.

 

4. Na zapłatę ekwiwalentu nie mogą być użyte środki finansowe z dotacji budżetowych.

Wróć na początek


VIII Opłaty rejestracyjne


1. Za rejestrację zmiany barw klubowych pobierana jest opłata rejestracyjna, której wysokość na każdy rok kalendarzowy ustala Prezydium ZG PZRS, przy zachowaniu następujących zasad:


a) opłatę rejestracyjną pobiera się tylko w przypadku zmiany barw klubowych - nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodników - obywateli polskich zgłaszających się po raz pierwszy do klubu (nawet jeżeli posiadali licencje jako niestowarzyszeni);

b) nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zmieniających barwy klubowe zawodników posiadających licencje w kategoriach dzieci, młodziczek i młodzików;

c) opłata rejestracyjna od zmieniającego barwy klubowe zawodnika w kategoriach OT i W powinna być ustalona na poziomie minimalnym;

d) opłata rejestracyjna od zawodnika - obywatela innego państwa stanowi trzykrotność opłaty rejestracyjnej przy zwolnieniu okresowym (niezależnie od kategorii wiekowej);

e) nie pobiera się opłaty rejestracyjnej w przypadku zwolnienia zawodnika z urzędu decyzją Prezydium ZG PZRS.


2. Opłatę rejestracyjną wnosi na konto ZG PZRS zainteresowany klub, dołączając kopię dowodu wpłaty do karty rejestracyjnej zawodnika/zawodników.

Wróć na początek


IX. Przepisy przejściowe i końcowe


1. Zawodnicy, posiadający ważną licencję zawodniczą z określeniem przynależności klubowej są w sezonie 1999 rejestrowani z urzędu (bezpłatnie) do klubu macierzystego na podstawie w/w licencji.


2. Zawodnicy nie posiadający dotąd licencji, którzy w sezonach 1995 do 1998 w zawodach radioorientacji sportowej reprezentowali barwy tylko jednego konkretnego klubu*) są w sezonie 1999 rejestrowani z urzędu do klubu macierzystego. Od tych zawodników nie pobiera się opłaty rejestracyjnej.


3. Zawodnicy, którzy w okresie wskazanym w pkt. 46 reprezentowali barwy więcej niż jednego klubu*) i nie mają wydanej licencji zawodniczej z określeniem przynależności - mają obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze klubu macierzystego (spośród reprezentowanych w tym okresie) i przesłać je do wszystkich zainteresowanych stron, w tym do Prezydium ZG PZRS. Za rejestrację tych zawodników pobiera się opłaty rejestracyjne w wysokości 50% stawki ustalonej dla nowego zawodnika.


4. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprawami  poruszanymi w niniejszym regulaminie rozstrzyga w pierwszej instancji Prezydium ZG PZRS, a w drugiej instancji Zarząd Główny PZRS. Decyzje ZG PZRS w tych sprawach są ostateczne.

 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Główny PZRS w dniu 13 grudnia 1998 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 *) stan faktyczny ustala się na podstawie komunikatów oficjalnych z licencjonowanych zawodów radioorientacji sportowej.

Wróć na początek

  Zarząd Główny PZRS
Spała, 12 grudnia 1998 r.  
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.