Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a  Regulamin zawodów w radioorientacji sportowej
 

SPIS TREŚCI


1. WPROWADZENIE

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

2.1. Organizacja zawodów

2.2. Informator o zawodach

2.3. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach

2.4. Losowanie, kolejność startu

2.5. Protesty

2.6. Obsługa medyczna zawodów


3. RODZAJE ZAWODÓW

3.1. Podstawowe konkurencje radioorientacji

3.2. Dwubój

3.3. Maraton

3.4. Zawody kombinowane

3.5. Super maraton


4. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

4.1. Powołanie i skład komisji sędziowskiej


5. SPRZĘT

5.1. Wyposażenie podstawowe   

5.2. Wyposażenie pomocnicze


6. UCZESTNICY ZAWODÓW

6.1. Grupy wiekowe

6.2. Obcokrajowcy

6.3. Obowiązki uczestników zawodów

6.4. Wyposażenie zawodnika

6.5. Kary i dyskwalifikacje


7. TEREN I TRASA ZAWODÓW

7.1. Teren zawodów

7.2. Trasa zawodów

7.3. Mapa zawodów

7.4. Czas kontrolny

7.5. Organizacja startu i mety


8. PRZEBIEG ZAWODÓW


9. USTALENIE WYNIKÓW I NAGRODY

9.1. Klasyfikacje

9.2. Nagrody i wyróżnienia


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. WPROWADZENIE

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich licencjonowanych zawodów  w radioorientacji sportowej rozgrywanych w Polsce.

Zaleca się stosowanie niniejszego regulaminu przez organizatorów zawodów nielicencjonowanych.

Wróć na początek

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

2.1. Organizacja zawodów

Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów szczebla centralnego powierzana jest stowarzyszeniom lub klubom w trybie konkursu ofert. Termin zgłaszania ofert upływa z końcem sierpnia roku poprzedzającego zawody. W ofercie organizator zawodów określa każdorazowo jakie kategorie wiekowe są przewidziane w zawodach oraz ewentualne limity zawodników dopuszczonych do startu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Prezydium Zarządu PZRS wybiera oferty najkorzystniejsze z punktu widzenia programu rozwoju Związku. O wynikach konkursu ofert Biuro Zarządu PZRS informuje zainteresowanych na piśmie najpóźniej do połowy września.

Dysponując pozytywną odpowiedzią Prezydium Zarządu PZRS, organizator zawodów upoważniony jest do podjęcia odpowiednich czynności związanych z przygotowaniem organizacyjnym zawodów.

Do przeprowadzenia zawodów organizator może powołać “Komitet Organizacyjny Zawodów”, który działa w sprawach organizacyjnych w imieniu organizatora.

Wróć na początek

2.2. Informator o zawodach

Informator o zawodach jest dokumentem regulaminowym, którego treść obowiązuje organizatora, komisję sędziowską i uczestników zawodów. Organizator ma obowiązek udostępnić informator o zawodach w sposób przyjęty w Związku, w następujących terminach:

a) Mistrzostwa Polski - 1 miesiąc przed datą zawodów,

b) zawody szczebla centralnego - 1 miesiąc przed datą zawodów,

c) zawody regionalne - nie mniej niż 2 tygodnie przed datą zawodów.

W przypadku Mistrzostw Polski organizator przesyła informatory do wszystkich organizacji współdziałających w rozwoju radioorientacji sportowej w Polsce.

Informator o zawodach powinien zawierać następujące dane:

a) organizator zawodów

b) miejsce i termin przeprowadzenia zawodów;

c) program zawodów;

d) założenia finansowe (opłaty startowe i inne);

e) rodzaj zawodów;

f) kategorie wiekowe;

g) system zgłoszeń (termin i adres dla zgłoszenia uczestnictwa, termin i miejsce   zgłoszenia ostatecznego);

h) miejsce zakwaterowania, sekretariat zawodów;

i) rodzaje klasyfikacji;

j) podział nagród i wyróżnień.

 W przypadku sprzeczności lub niejasności w informatorze komisja sędziowska musi kierować się regulaminem zawodów.

Informator może być zmieniony przez organizatora lub komisję sędziowską (za wyjątkiem podpunktów a, b, e, f, i, j) na 12 godzin przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji w zawodach i bezpośrednio podany do wiadomości uczestników.

Wróć na początek

2.3. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać organizatorowi na odpowiednim formularzu w terminie i miejscu ustalonym przez organizatora.

Kierownik drużyny winien dostarczyć do sekretariatu zawodów:

- dokumenty stwierdzające tożsamość uczestników (dowody osobiste lub legitymacje szkolne ze zdjęciem);

- książeczki sportowo - lekarskie zawodników z wpisem o zdolności do udziału w zawodach lub stosowne zaświadczenia lekarskie;

- ważne licencje sportowe zawodników

Każdej drużynie może towarzyszyć kierownik. Funkcje kierownika mogą pełnić wyznaczeni pełnoletni zawodnicy.

Wróć na początek

2.4. Losowanie,  kolejność startu

Kolejność startu każdego zawodnika losuje kierownik lub trener ekipy przy zgłaszaniu drużyny w sekretariacie zawodów.

 Zawodnicy z tego samego Klubu występujący w tej samej kategorii wiekowej startują w odstępach nie krótszych niż 10 min. (lub nie mniej niż dwóch cykli przy biegach na skróconych cyklach).

W Mistrzostwach Polski zawodnicy posiadający klasę sportową: MM, M lub I mogą zostać rozstawieni, jednak zgodnie z kolejnością wynikającą z losowania.

W foxoringu i w radionawigacji satelitarnej (GPS) zawodników z tego samego klubu startujących w tej samej kategorii wiekowej musi rozdzielać zawodnik z innego klubu lub vacat.

Numery startowe przydzielone zawodnikom są ważne w czasie trwania wszystkich konkurencji zawodów. Organizator może ustalić kaucję za numery startowe.

Komisja Sędziowska rozstawia zawodników startujących poza konkursem biorąc pod uwagę liczbę osób oficjalnie klasyfikowanych oraz warunki organizacji zawodów.

 

Wróć na początek

2.5. Protesty

Pisemne protesty dotyczące przebiegu zawodów i wyników konkurencji mogą być składane wyłącznie przez kierownika drużyny w sekretariacie zawodów przez jedną godzinę od ogłoszenia wstępnych wyników danej konkurencji, wraz z wadium w wysokości ustalonej przez komisję sędziowską na swoim pierwszym posiedzeniu.

Protest lub protesty komisja sędziowska rozpatruje niezwłocznie, tak aby decyzję przekazać zainteresowanym przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Jeżeli protest zostanie odrzucony przez komisję sędziowską wadium przechodzi na rzecz organizatora, w przypadku  uwzględnienia protestu - wadium zostaje zwrócone składającemu protest.

W przypadku odrzucenia protestu, składającemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Dyscyplinarnej PZRS, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zakończenia zawodów.

Wróć na początek

2.6. Obsługa medyczna zawodów

Organizator ma obowiązek zapewnić w trakcie trwania zawodów odpowiednią obsługę medyczną.  

Wróć na początek

3. RODZAJE ZAWODÓW

3.1. Podstawowe konkurencje radioorientacji

Podstawowe konkurencje radioorientacji to:

a) bieg klasyczny rozgrywany w  paśmie KF (3,5 MHz);

b) bieg klasyczny rozgrywany w  paśmie UKF (144 MHz);

c) foxoring;

d) radionawigacja satelitarna.

Każdy uczestnik może startować we wszystkich konkurencjach lub tylko w dowolnie wybranych.

Wróć na początek

3.2. Dwubój

Pod pojęciem dwuboju rozumie się zawody, w których wynik końcowy zawodników jest sumą uzyskanych wyników w obu konkurencjach biegu klasycznego (3,5 i 144 MHz).  

Wróć na początek

3.3. Maraton

Pod pojęciem maratonu rozumie się zawody w pasmach 3,5 MHz i 144 MHz przeprowadzone w jednym dniu z jednym startem i jedną metą oraz półmetkiem na wymianę sprzętu.

Wróć na początek

3.4. Zawody kombinowane

Są to zawody rozgrywane w co najmniej dwóch różnych konkurencjach, w których wynik zawodnika liczy się w oddzielnych konkurencjach oraz w wieloboju. W zawodach tych mogą być rozgrywane (jako trzecia lub dalsze) konkurencje spoza dyscypliny radioorientacji sportowej.

Wróć na początek

3.5. Super maraton

Zawody przeprowadzone jak dwa kolejne maratony gdzie wynikiem zawodnika jest suma wyników za dwa dni.  

Wróć na początek

4. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

4.1. Powołanie i skład komisji sędziowskiej

Komisja sędziowska zostaje powołana. przez organizatora zawodów zgodnie z “Regulaminem Kolegium Sędziów”. Członkami komisji sędziowskiej powinni być sędziowie radioorientacji sportowej PZRS.

W skład komisji sędziowskiej na zawodach w radioorientacji sportowej z głosem stanowiącym wchodzą:

- sędzia główny,

- sędzia (sędziowie) rozprowadzający-budowniczy tras,

- sędzia techniczny (oraz jego pomocnik, jeżeli jest powoływany),

- sekretarz komisji sędziowskiej,

- sędzia (sędziowie) startu,

- sędzia (sędziowie) mety,

- sędziowie na punktach kontrolnych (przy nadajnikach).

W szczególnych przypadkach, np. przy dużej liczbie uczestników, ilość członków komisji sędziowskiej może zostać zwiększona.

Na zawodach szczebla centralnego sędzią głównym musi być sędzia posiadający I klasę sędziowską. W koniecznych przypadkach sędzia główny powołuje do pełnienia funkcji w komisji sędziowskiej dodatkowe osoby z uprawnieniami sędziowskimi dyscyplin pokrewnych (np. BnO) lub bez uprawnień sędziowskich (kandydaci na sędziów). Status i uprawnienia tych osób muszą być określone pisemnie w dokumentacji komisji sędziowskiej.

Pomocnicy sędziów startu i mety wchodzą do składu komisji wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów i nie mają głosu stanowiącego podczas jej obrad.

Sędzia techniczny lub sędzia główny musi posiadać polskie zezwolenie radioamatorskie I kategorii. Jeżeli warunek ten jest niemożliwy do spełnienia powołuje się na funkcję pomocnika sędziego technicznego osobę posiadającą wspomniane wyżej uprawnienia (nie musi to być osoba stowarzyszona w PZRS). Osoba ta odpowiedzialna jest za pracę urządzeń nadawczych podczas zawodów.

      Na zawody licencjonowane Kolegium Sędziów wyznacza sędziego obserwatora. Do zadań sędziego obserwatora należy ocena zawodów.      

W zawodach regionalnych i lokalnych funkcje sędziowskie, z wyjątkiem funkcji sędziego głównego, rozprowadzającego i sekretarza komisji sędziowskiej, mogą pełnić kandydaci na sędziów lub działacze nie posiadający uprawnień sędziowskich.

Kierownicy drużyn nie powinni pełnić funkcji sędziowskich. Komisja sędziowska może dopuścić obecność kierowników drużyn podczas posiedzeń komisji sędziowskiej bez prawa głosowania.

Decyzje komisji sędziowskiej w trakcie zawodów są niepodważalne. Po zakończeniu zawodów można je zaskarżyć do Komisji Dyscyplinarnej PZRS, składając skargę w biurze Zarządu PZRS na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zakończenia zawodów.

Wróć na początek

5. SPRZĘT

5.1. Wyposażenie podstawowe

Do wyposażenia podstawowego należą: nadajniki, mikronadajniki, zegary (chronometry), urządzenia rejestrujące, pryzmy i oznakowania korytarzy.

W biegu klasycznym w każdym paśmie (tj. 3,5 i 144 MHz) pracuje pięć nadajników nadających alfabetem Morsa określone znaki w następującej kolejności:

- w pierwszej minucie - nadajnik nr l, nadający znak MOE;

- w drugiej minucie - nadajnik nr 2, nadający znak MOI;

- w trzeciej minucie - nadajnik nr 3, nadający znak MOS;

- w czwartej minucie - nadajnik nr 4, nadający znak MOH;

- w piątej minucie - nadajnik nr 5, nadający znak MO5.

Po zakończeniu pracy nadajnika nr 5 ponownie nadaje nadajnik nr 1, itd. Nadajnik mety pełniący funkcję radiolatarni, nadaje w sposób ciągły znak MO na innej częstotliwości w tym samym paśmie.

W paśmie 3,5 MHz stosuje się emisję A1A (telegrafia niemodulowana). W paśmie 144 MHz stosuje się emisję A2A (telegrafia modulowana). Zalecana szybkość kluczowania wynosi od 30 do 45 znaków na minut.

Wszystkie nadajniki w paśmie 3,5 MHz powinny pracować w zakresie częstotliwości 3510 - 3600 kHz, a w paśmie 144 MHz w zakresie 144.500 - 144.850 MHz. Zaleca się, aby wszystkie nadajniki (z wyjątkiem szóstego - radiolatarni) pracowały na tej samej częstotliwości. Zaleca sięz instalowanie nadajników rezerwowych (muszą mieć takie same parametry), uruchamianych w razie uszkodzenia nadajnika głównego. Nadajnik nr 6 powinien pracować na częstotliwości znacznie różniącej się od częstotliwości pozostałych nadajników. Stałość częstotliwości nie powinna być gorsza niż 0,05%. Moc wyjściowa nadajników powinna wynosi 3 - 5 watów w paśmie 3,5 MHz i 0,2 - 1,5 wata w paśmie 144 MHz.

Nadajniki muszą być kolejno załączane i kluczowane całkowicie automatycznie, różnica czasu pomiędzy następującymi po sobie okresami nadawania nie może przekraczać 5 sekund. Anteny dołączone do nadajników muszą mieć dookolną charakterystykę, na 3,5 MHz muszą mieć polaryzację pionową, a na 144 MHz polaryzację poziomą.

W konkurencji foxoring pracuje w trybie ciągłym do 10 mikronadajników, które nadają alfabetem Morsa określone znaki (mogą to być znaki jak w konkurencjach podstawowych tj. 3.5MHz czy 144MHz lub inne znaki z alfabetu Morsa). Mikronadajniki mogą pracować na tej samej częstotliwości lub na różnych częstotliwościach. Mikronadajnik musi być słyszalny z każdego miejsca naniesionego na mapę koła, oznaczającego ten punkt kontrolny. Koło to musi mieć średnicę od 7 do 10 mm. Z tego terenu nie mogą być słyszalne inne mikronadajniki. Właściwy mikronadajnik nie musi być umieszczony wewnątrz koła.

Punkt kontrolny w konkurencji foxoring wyposażony jest, oprócz mikronadajnika, w stojak z rejestratorem (bez lampionu-trójściennej pryzmy).

       W konkurencji radionawigacji satelitarnej (GPS) ustawionych jest 5 - 10 punktów kontrolnych. Punkt kontrolny w konkurencji GPS wyposażony jest w stojak z rejestratorem i lampionem (trójścienna pryzma).

We wszystkich konkurencjach pomiar czasu na linii startu i mety należy prowadzić za pomocą chronometrów mechanicznych lub elektronicznych z dokładnością  do jednej sekundy lub lepszą. Każdy zawodnik ma prawo sprawdzić u sędziego swój zarejestrowany czas.

Do potwierdzenia odnalezienia punktu kontrolnego (nadajnika, mikronadajnika) służy urządzenie rejestrujące. Wybór rodzaju urządzenia rejestrującego pozostawia się organizatorowi zawodów.

Lampion stanowi trójścienna pryzma w kolorach białym i odcieniu czerwieni, wykonana z  dowolnego materiału, o rozmiarach ściany nie mniejszych niż 25 x 35 cm. Lampion (pryzmę) należy oznakować numerem punktu kontrolnego (nadajnika), a w przypadku równoległego rozgrywania więcej niż jednej konkurencji także symbolem tej konkurencji (np. pasmem częstotliwości). Dopuszcza się używanie innych oznaczeń PK (kształt, kolorystyka) pod warunkiem umieszczenia wzorcowego oznaczenia na starcie.

Wróć na początek

5.2. Wyposażenie pomocnicze

Do wyposażenia pomocniczego należą: środki łączności służbowej, urządzenia startowe, komputerowe urządzenia pomiaru czasu, transparenty “start” i “meta”, odbiorniki kontrolne, namioty itp.

Dobór sprzętu pomocniczego do zawodów zależy od rangi zawodów i możliwości organizatora.

Zaleca się stosowanie na zawodach stojaków na odbiorniki.

 

Wróć na początek

6. UCZESTNICY ZAWODÓW

Warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym jest posiadanie odpowiedniej licencji sportowej. Za zgodą organizatora dopuszcza się do udziału w zawodach, poza klasyfikacją sportową osoby nie posiadające licencji sportowych.

Wróć na początek

6.1. Grupy wiekowe

Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko we właściwej dla niego grupie wiekowej.

Wykaz kategorii wiekowych oraz zasady kwalifikowania do nich zawodników określa na każdy sezon startowy Prezydium Zarządu PZRS.

Wróć na początek

6.2. Obcokrajowcy

Zawodnicy obcokrajowcy reprezentujący kluby polskie muszą posiadać licencję PZRS. W zawodach krajowych mogą startować zawodnicy obcokrajowcy, jednak nie więcej niż 2 (dwóch) zawodników w drużynie. W zawodach otwartych obcokrajowcy startujący w barwach swoich macierzystych klubów (zagranicznych) nie muszą posiadać licencji sportowych PZRS.

Zarząd PZRS organizuje  Mistrzostwa Polski w formule międzynarodowej i krajowej. Podczas Mistrzostw Polski organizowanych w formule krajowej medale i tytuły mistrzów mogą być przyznane tylko zawodnikom posiadającym licencje PZRS.

Wróć na początek

6.3. Obowiązki uczestników zawodów.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

- przestrzegać regulaminu zawodów oraz ustaleń komisji sędziowskiej;

- posiadać sprawne wyposażenie niezbędne w trakcie zawodów;

- chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem kartę startową;

- zaproponować, a w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej;

- po upływie limitu czasu udać się na metę (w kat. K,M-10,12,14 pozostać na pk);

- przestrzegać norm moralnych i etycznych.

   

Wróć na początek

6.4. Wyposażenie zawodnika

Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach powinien posiadać:

- odbiornik z odpowiednimi antenami i źródłami zasilania,

- kompas,

- odpowiedni ubiór sportowy.

Kartę startową - będącą dowodem tożsamości w czasie trwania konkurencji, numer startowy - który należy umieścić na ubiorze z przodu i z tyłu, mapę - obejmującą teren zawodów każdy zawodnik otrzymuje od organizatora.

Komisja sędziowska musi w przeddzień biegu klasycznego umożliwić zawodnikom sprawdzenie odbiorników przez włączenie odpowiednich nadajników (jeden z trasy i mety) w miejscu zakwaterowania w terenie otwartym na czas nie krótszy niż 1 godzina.

W przeddzień rozgrywania foxoringu komisja sędziowska musi umożliwić zawodnikom sprawdzenie odbiorników poprzez włączenie:

- nadajnika mety,

- jednego mikronadajnika jeżeli wszystkie (10) nadają na tej samej częstotliwości znaki takie  jak na pasmach podstawowych (3.5 MHz, 144 MHz) lub,

- wszystkich mikronadajników jeżeli emitują one inne znaki niż w/w lub pracują na różnych częstotliwościach.

Komisja sędziowska ma prawo zażądać zbadania odbiornika dowolnego zawodnika przed jego użyciem w zawodach. Zabronione jest używanie odbiorników promieniujących szkodliwe zakłócenia w promieniu większym niż 10 m.

Wróć na początek

6.5. Kary i dyskwalifikacje

Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadkach:

- przyjmowania i udzielania pomocy przez zawodników, jak również korzystania w czasie trwania konkurencji ze środków transportowych (za wyjątkiem zawodników niepełnosprawnych startujących w odrębnej grupie oraz zawodów kombinowanych przewidujących w regulaminie przemieszczanie się z wykorzystaniem środków transportu);

- niszczenia własności organizatora i osób trzecich;

- utraty karty startowej;

- ukończenia konkurencji bez odbiornika;

- posiadania odbiorników zapasowych i środków łączności radiowej w czasie trwania konkurencji;

- używania środków farmakologicznych lub chemicznych mogących mieć wpływ na ich wyniki, podczas zawodów;

- wchodzenia do rejonu zawodów bez zezwolenia członka komisji sędziowskiej.

Karę 5 minut dopisania do czasu biegu otrzymuje zawodnik za:

- włączanie odbiornika w korytarzu startowym;

- nieprzestrzeganie poleceń sędziów;

- utrudnianie ukończenia konkurencji zawodnikom zmierzającym do mety korytarzem finiszowym.

W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem zawodnik może zostać ukarany lub zdyskwalifikowany przez komisję sędziowską na wniosek jednego z jej członków.

Wróć na początek

7. TEREN I TRASA ZAWODÓW

7.1. Teren zawodów

Teren zawodów powinien być w większości zalesiony, wolny od linii kolejowych, szos, linii wysokiego napięcia i akwenów wodnych, w miarę możliwości z dala od linii telefonicznych i linii niskiego napięcia.

Zawody rangi Mistrzostw Polski nie mogą odbywać się w tym samym terenie częściej, niż co 24 miesiące.

 

Wróć na początek

7.2. Trasa zawodów

Trasa zawodów składa się ze startu, mety i umieszczonych w terenie punktów kontrolnych (nadajników - “lisów”). Różnica poziomu trasy (najwyżej i najniżej umieszczony PK, meta lub start) nie powinna przekraczać 200 m dla kategorii najmłodszych (do 14 lat).

Punkty kontrolne nie mogą być umieszczone w promieniu 750 metrów od startu i 400 metrów od mety oraz w pasie 150m od granicy mapy lub granicy rejonu zawodów. Realna odległość pomiędzy sąsiednimi PK musi być większa niż 400 metrów.

Całkowita odległość pomiędzy startem i metą, poprzez wszystkie przewidziane regulaminem punkty kontrolne, mierzona w linii prostej na mapie powinna wynosić dla poszczególnych kategorii wiekowych:

- dla kategorii młodszych (do 16 lat)            -            od 3 - 6 km;
- dla kategorii starszych                        -             od 5 - 10 km;
- dla kategorii OT (M i K) oraz weteranów        -             od 5 - 10 km.

Sędziowie muszą umieścić punkt kontrolny (nadajnik) w miejscu wskazanym przez sędziego rozprowadzającego i muszą znajdować się dobrze ukryci w pewnej odległości od niego. Nie można umieszczać PK (nadajnika) w zabudowaniach i na terenach zamkniętych. W konkurencjach klasycznych wszystkie ukryte nadajniki muszą być słyszalne w miejscu startu. Praca i słyszalność wszystkich nadajników powinna być kontrolowana na starcie przy użyciu odbiornika z anteną dookolną. Sygnały pracujących nadajników powinny być słyszalne dla zawodników w punkcie startu.

W punkcie kontrolnym umieszczone jest urządzenie rejestrujące. W biegu klasycznym i w foksoringu  urządzenie rejestrujące powinno być umieszczone nie dalej niż 2 metry od nadajnika (mikronadajnika). W biegu klasycznym oraz radionawigacji GPS  przy urządzeniu rejestrującym powinna znajdować się trójścienna pryzma (lampion), widoczna z odległości minimum 10 m dla zawodników, którzy dobiegają do PK według właściwego wariantu.

W przypadku równoległego rozgrywania dwóch konkurencji na jednym terenie zaleca się stosowanie zróżnicowanych lampionów (pryzm) dla każdej z konkurencji - odpowiednio oznakowanych lub o innych kolorach.

Organizator zawodów powinien zorganizować sieć łączności służbowej w celu utrzymania łączności między punktem startowym, linią mety i sędziami przy ukrytych nadajnikach. Sieć służbowa nie może powodować szkodliwych zakłóceń w odbiornikach zawodników.

W czasie trwania zawodów wstęp w rejon zawodów mają wyłącznie sędzia główny, sędzia rozprowadzający i sędzia obserwator. Sędzia główny może upoważnić do wstępu  w rejon zawodów inne osoby.

Wróć na początek

7.3. Mapa zawodów

Do przeprowadzenia zawodów powinna być stosowana mapa spełniająca wymagania biegów na orientację w skali 1:15000 lub 1:10000. Zaleca się stosowanie map według standardu IOF.

Na mapie do biegu klasycznego w zasadzie  nie umieszcza się żadnych informacji. Zawodnik sam przenosi z mapy kontrolnej usytuowanie startu, rejon mety oraz ewentualne granice terenu zawodów. Organizator zawodów może jednak nanieść te informacje na wszystkie mapy.

Na mapie do konkurencji foxoring nanosi się: start, metę, określoną ilość punktów kontrolnych dla danej kategorii z opisem kodu, na podstawie którego zawodnik rozpoznaje znaki emitowane przez mikronadajnik. Urządzenie rejestrujące na punkcie kontrolnym musi być opisane takim samym kodem jak na mapie.

Na mapie do konkurencji radionawigacja satelitarna nanosi się tylko start i metę. Zawodnik otrzymuje odrębną informację o współrzędnych startu, mety i  punktów kontrolnych.

Wróć na początek

7.4. Czas kontrolny

W trakcie zawodów zawodnicy mają obowiązek pokonać trasę w określonym czasie. Czas ten nazywamy jest czasem kontrolnym (limitem). Ustalany jest on przez sędziego rozprowadzającego-budowniczego tras w zależności od długości trasy, jej trudności i rzeźby terenu. Czas kontrolny nie może przekroczyć 150 minut.

Wróć na początek

7.5. Organizacja startu i mety

Start i meta organizowane są w miejscach ustalonych przez sędziego rozprowadzającego-budowniczego tras. W rejonie startu wyznacza się miejsce startu i korytarze startowe, miejsce składowania odbiorników, rejon wyczekiwania, miejsce do przeprowadzenia rozgrzewki oraz sanitariaty.

Każda kategoria startujących zawodników wybiega przez swój korytarz startowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie liczby korytarzy i połączenie startujących w nich grup wiekowych. Korytarze powinny być rozmieszczone w kierunku ustawionej trasy, oznakowane i mieć długość do 250 metrów. Końce korytarzy nie mogą być widoczne wzajemnie ani z miejsca startu.

Na starcie każdej konkurencji muszą być podane następujące dane:

a) w rejonie wyczekiwania;

- limit czasu na pokonanie trasy;

- częstotliwość pracy nadajników podstawowych i rezerwowych;

- lista startowa z czasem startu każdego zawodnika;

- wzór pryzmy i urządzenia rejestrującego;

- azymuty awaryjne.

b) w miejscu startu (dla zawodników wywołanych na start);

- numery punktów kontrolnych opuszczane przez kategorie najmłodsze (do 14 lat) dostępne tylko dla zawodników tych kategorii wiekowych;

- mapa kontrolna z zaznaczonymi startem, rejonem mety oraz terenem zawodów. UWAGA: Środek kółka mety naniesionego na mapę wzorcową jest miejscem gdzie umieszczono nadajnik mety i początkiem  oznakowanego korytarza finiszowego.

Na mecie znajduje się oznakowany korytarz finiszowy o długości do 100 m, na początku, którego umieszcza się nadajnik mety (w uzasadnionych przypadkach długość korytarza finiszowego może być wydłużona do 1000 m), wyraźnie oznakowana linia pomiaru czasu, rejon zborny zawodników kończących bieg oraz osób towarzyszących i miejsce ogłoszenia czasów poszczególnych zawodników.

 

Wróć na początek

8. PRZEBIEG ZAWODÓW

Po przybyciu w rejon zawodów zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą zdeponować wszystkie odbiorniki oraz wszelkie środki łączności (telefony komórkowe, radiotelefony itp.) w punkcie wskazanym przez sędziego. Nadajniki muszą pozostać wyłączone do chwili zakończenia deponowania odbiorników.

Nadawanie rozpoczyna się po zdeponowaniu wszystkich odbiorników w miejscu startu. Koniec nadawania wszystkich nadajników na punktach kontrolnych zarządza sędzia główny. Nadajnik mety pracuje do powrotu na metę wszystkich startujących zawodników.

Zawodnicy otrzymują swoje odbiorniki, mapy i karty startowe na dziesięć minut przed startem. Zawodnicy startują do poszukiwania nadajników w grupach (po jednym zawodniku z każdej kategorii wiekowej i innej drużyny). Grupy startują w odstępach ustalonych przez komisję sędziowską ( w zasadzie w cyklach pięciominutowych).

W przypadku rozgrywania zawodów w większej ilości kategorii wiekowych zaleca się przeprowadzać jednocześnie dwie konkurencje (jedna dla młodszych kategorii wiekowych, a druga dla starszych kategorii wiekowych).

Na sygnał startu, zawodnicy biegną wzdłuż swoich korytarzy ustalonych przez sędziego rozprowadzającego-budowniczego tras, a po dobiegnięciu do ich końców włączają odbiorniki i rozpoczynają poszukiwanie nadajników.

W biegu klasycznym (w pasmach 3,5 MHz i 144 MHZ) zawodnicy poszukują punktów kontrolnych następująco:

- M-21; M-20 poszukują wszystkie 5 punktów kontrolnych,

- K-21; K-20      - opuszczają punkt kontrolny nr 4,

- M-16; M-18    - opuszczają punkt kontrolny nr 3,

- K-16; K-18      - opuszczają punkt kontrolny nr 2,

- K-35                 - opuszczają punkt kontrolny nr 2,

- M-40                - opuszczają punkt kontrolny nr 5,

- M-55                - opuszczają punkt kontrolny wskazany przed startem przez sędziego rozprowadzającego,

- kategorie najmłodsze (do 14 lat) opuszczają dwa punkty kontrolne wskazane przed startem

  przez sędziego rozprowadzającego - budowniczego tras (każda kategoria inne PK),

W foxoringu i radionawigacji satelitarnej zawodnicy poszukują punkty kontrolne jak poniżej:

- seniorzy                                     - poszukują wszystkie 10 punktów kontrolnych,

- pozostałe kategorie starsze      - poszukują 7-9 punktów kontrolnych,

- old-timer’s (K-35 oraz M-40)   - poszukują 7-9 punktów kontrolnych,

- weterani (M-55)                        - poszukują 6-8 punktów kontrolnych,

- kategorie młodsze (poniżej 14) - poszukują 5-7 punktów kontrolnych,

- dzieci (poniżej 12 lat)                 - poszukują 4-6 punktów kontrolnych.

Kolejność, w jakiej zawodnicy poszukują i odnajdują punkty kontrolne zależy wyłącznie od ich decyzji. Odnalezienie każdego punktu kontrolnego (za wyjątkiem nadajnika-radiolatarni mety) musi być potwierdzone na karcie startowej zawodnika przy pomocy urządzenia rejestrującego umieszczonego w tym punkcie kontrolnym.

Po odszukaniu przez zawodnika wszystkich punktów kontrolnych przewidzianych dla jego kategorii, biegnie on do mety posługując się mapą oraz sygnałami nadajnika-radiolatarni.

Zawodnik musi przebiec przez korytarz finiszowy od radiolatarni do linii mety, na której mierzony jest czas biegu. Po przebiegnięciu linii mety, zawodnik wręcza sędziemu swoją kartę startową (przy elektronicznym pomiarze i rejestracji czasu, rejestruje w rejestratorze kartę startową i oddaje ją sędziemu).

Wróć na początek

9.USTALENIE WYNIKÓW I NAGRODY

9.1. Klasyfikacje

W zawodach mogą być prowadzone następujące klasyfikacje:

a) indywidualna w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych

Miejsce indywidualne zawodnika w danej kategorii wiekowej uzależnione jest od całkowitego czasu biegu. Najkrótsze czasy odpowiadają najwyższym miejscom. W pierwszej kolejności klasyfikowani są zawodnicy, którzy odnaleźli wszystkie przewidziane punkty kontrolne, w drugiej kolejności ci, którzy opuścili jeden PK,  itd.

Nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie odnaleźli ani jednego punktu kontrolnego lub przekroczyli ustalony limit czasu.

b) zespołowa w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych

Do klasyfikacji zespołowej liczą się wyniki dwóch najlepszych zawodników danego zespołu (grupy wiekowej). Ilość zawodników startujących w danym zespole określa organizator w informatorze o zawodach, lecz nie mniej niż 2 osoby.

Miejsce zespołu w danej kategorii wiekowej zależy od ilości odnalezionych punktów kontrolnych i sumy czasu biegu sklasyfikowanych uczestników zespołu. Najniższe sumy czasów odpowiadają najwyższym miejscom. W pierwszej kolejności klasyfikowane są zespoły, których sklasyfikowani zawodnicy odnaleźli wszystkie przewidziane punkty kontrolne, w drugiej kolejności zespoły, których sklasyfikowani zawodnicy opuścili jeden punkt kontrolny itd.

c) drużynowa - w miarę możliwości organizatora (nie prowadzi się w Mistrzostwach Polski)

1) w kategoriach młodszych (do16 lat);

2) w kategoriach starszych (powyżej 16 lat) z uwzględnieniem old-timer’sów i weteranów;

Do klasyfikacji drużynowej zalicza się po pięć najlepszych rezultatów w każdej z konkurencji (każdy z innej kategorii wiekowej).

Miejsce drużyny zależy od ilości odnalezionych punktów kontrolnych i sumy czasu biegu sklasyfikowanych uczestników drużyny. Najniższe sumy czasów odpowiadają najwyższych miejscom. W pierwszej kolejności klasyfikowane są drużyny, których sklasyfikowani zawodnicy odnaleźli wszystkie przewidziane punkty kontrolne, w drugiej kolejności drużyny, których sklasyfikowani zawodnicy opuścili jeden PK, itd.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników (zespołów, drużyn) takich samych rezultatów - zajmują oni równorzędne miejsca.

Wróć na początek

9.2. Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy, zespoły i drużyny, które zajmują w zawodach I, II lub III miejsca - otrzymują dyplomy (w Mistrzostwach Polski - medale). Organizator może ponadto przygotować nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, puchary itp.

Zabrania się przyznawania nagród pieniężnych w kategoriach dzieci, młodziczek, młodzików, juniorek młodszych, juniorów młodszych, juniorek i juniorów.

Wróć na początek

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy dotyczące zawodów w radioorientacji sportowej nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, a w czasie zawodów - komisja sędziowska.

Zmiany niniejszego regulaminu może dokonać Zarząd PZRS na wniosek Komisji Sportowej Zarządu PZRS przed rozpoczęciem sezonu sportowego.

Regulamin zawodów radioorientacji sportowej wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej.

 
Warszawa, dnia 28 marca 2002 r.  Zarząd PZRS
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.