Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polski Związek Radioorientacji Sportowej

   
pzrs a Prawa i obowiązki członka kadry narodowej w Radioorientacji Sportowej
   

Na podstawie artykułu 25 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej oraz § 23, ust. 18 Statutu Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, Zarząd Główny PZRS ustala z dniem 22 sierpnia 1999 roku, co następuje:


1. w dyscyplinie radioorientacji sportowej powołuje się kadrę narodową w kategoriach: seniorek, seniorów, juniorek i juniorów.

2. Nominację do kadry narodowej w radioorientacji sportowej nadaje Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej na wniosek kierownika wyszkolenia PZRS, trenera kadry narodowej oraz trenerów klubowych.

3. Nominacja uzyskuje moc prawną po zatwierdzeniu składu kadry narodowej przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

4. Zawodniczka/zawodnik powołana(y) do kadry narodowej ma prawo rezygnacji z tego przywileju w dowolnym terminie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku do Prezydium ZG PZRS oraz zwrotu kosztów bezpośrednich poniesionych przez Związek na szkolenie oraz wyposażenie sportowe członka kadry narodowej.

5. Naruszanie przepisów sportowych, dyscyplinarnych oraz niniejszego regulaminu może spowodować zawoeszenie w prawach członka kadry narodowej lub usunięcie ze składu kadry. Decyzję administracyjną w tych sprawach podejmuje Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej, informując o niej Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Decyzja staje się prawomocna z chwilą przesłania jej do wiadomości zainteresowanemu.

6. Decyzja wymieniona w punkcie 5 może zawierać klauzulę obowiązku zwrotu otrzymanego wyposażenia sportowego lub jego równowartości oraz pokrycia części kosztów bezpośrednich szkolenia członka kadry.

7. Zawodniczka lub zawodnik powołani do kadry narodowej mają następujące prawa:

a) do uzyskania w dowolnym momencie zaświadczenia o zakwalifikowaniu do kadry narodowej,

b) do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich na koszt Związku,

c) do objęcia centralnym szkoleniem sportowym na koszt Związku,

d) do uzyskania na okres nominacji nieodpłatnego wyposażenia sportowego stosownie do możliwości finansowych Związku,

e) do udziału w zawodach krajowych szczebla centralnego bez wnoszenia opłaty startowej,

f) do udziału na koszt Związku w zawodach zagranicznych objętych planem szkolenia PZRS,

g) do pierwszeństwa przed innymi zawodnikami w zakwalifikowaniu do reprezentacji kraju lub Związku w przypadku uzyskania jednakowych wyników w sprawdzianach eliminacyjnych,

h) do przyznania stypendium sportowego w miarę możliwości finansowych Związku,

i) dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu na III klasę sędziowską.


8. Zawodniczka lub zawodnik powołani do kadry narodowej mają następujące obowiązki:

a) reprezentować kraj lub Związek w międzynarodowych zawodach sportowych w przypadku otrzymania stosownej nominacji,

b) poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim, w tym badaniom i testom antydopingowym, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez obowiązujące przepisy oraz wskazaniami lekarza Związku i trenera kadry,

c) przestrzegać regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej wprowadzonych w PZRS,

d) aktywnie uczestniczyć w procesie szkolenia sportowego, zarówno podczas konsultacji centralnych, jak i w trakcie treningu indywidualnego,

e) uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym zgodnie z planem szkolenia kadry oraz dwustronnymi ustaleniami kierownika wyszkolenia Związku i kierownika macierzystego klubu (stowarzyszenia),

f) informować trenera kadry narodowej o wszystkich sytuacjach życiowych mogących zakłócić tok szkolenia i treningu,

g) uzyskiwać zgodę trenera kadry na każdy start krajowy nie ujęty w planie szkolenia (w dowolnej dyscyplinie sportowej),

h) uzyskiwać zgodę Prezydium ZG PZRS na każdy start w barwach klubu innego niż macierzysty w dyscyplinie radioorientacja sportowa lub pokrewnej, oraz na każdy start zagraniczny w barwach innego związku sportowego, organizacji lub stowarzyszenia w dyscyplinie ARDF lub pokrewnej.


9. Naruszenie punktu 8, lit. a, b, c, g lub h niniejszego regulaminu może skutkować nałożeniem na winnego kar dyscyplinarnych od nagany, poprzez półroczną lub roczną karencją startową aż do utraty licencji zawodniczej na czas określony lub dożywotnio. Odwołania i spory związane ze stosowaniem przepisów niniejszego regulaminu rozstrzyga Główna Komisja Dyscyplinarna PZRS lub Główny Sąd Koleżeński PZRS w zależności od przedmiotu odwołania lub sporu.
   
  Zarząd Główny PZRS
Gdynia, 22 sierpnia 1999 r.  
   
powrot
   
logo wojskowejfedsportu logo lacznosc lok lok logo www logo mon 1 logo zhp 1 logo iaru 1 logo pzk

Nunc augue sed quis praesent phasellus egestas.